รายงานข่าวประจำวัน เดือนธันวาคม

PR-เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานใน พม. (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับกระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และการแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม. สำหรับประชาชน ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม มอบวัสดุ และสำรวจความพร้อมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดสตูล

PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้แก่บุคลากร ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top