ประเภทผู้เข้าชม (Type of visitor)
  บุคคลทั่วไป (Person)ชื่อหน่วยงาน / หมู่คณะ (Group Name)

  ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม (Visitor Information)  รอบเวลาการเข้าชมนิทรรศการ (Time for the exhibition visit)
  รอบที่ 1 : 09.00 น. | รอบที่ 2 : 10.00 น. | รอบที่ 3 : 11.00 น. | รอบที่ 4 : 12.00 น.
  รอบที่ 5 : 13.00 น. | รอบที่ 6 : 14.00 น. | รอบที่ 7 : 15.00 น. |

  รายละเอียดการเข้าชม (Booking Details)

  คำขอพิเศษ / รายละเอียดเพิ่มเติม (Remark)

  Share this...
  Scroll to Top
  Scroll to Top