รายงานข่าวประจำวัน เดือนมกราคม

PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสำหรับการส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางเพื่อการจัดทำแผนให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยกระบวนงาน Case Management ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนเสาธง สำนักงานเทสบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

PR-เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top