รายงานข่าวประจำวัน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนาแนวทางบูรณาการงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2” ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายบูรณาการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนาแนวทางบูรณาการงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2” ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top