รายงานข่าวประจำวัน เดือนธันวาคม

PR-เข้าร่วมการอบรมผู้ใช้งานระบบ (User) สายด่วน 1300 จังหวัด รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ ริมถนนสายบ้านเหล้า – บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

PR-ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มอาชีพและสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

PR-ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top