PR-ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top