PR-ส่งตัวนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ณ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านชื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส่งตัวนักศึกษา นายอาริฟ หลังยาหน่าย หลักสูตรสังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทำการฝึกสังคมสงเคราะห์ชุมชน ณ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top