PR-ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัวตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ณ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นำทีมลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว ร่วมกับ อพม. ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 12 ครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมในทุกมิติของสภาพปัญหา เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งนี้ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top