PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและประชุมชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน ดังนี้
1) บ้านกาวะ หมู่ที่ 2 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2) บ้านลาเวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
3) บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top