รายงานข่าวประจำวัน เดือนธันวาคม

PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ : การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 2

PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top