PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีการอภิปรายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “ การ live สด ขายของออนไลน์และการฝึกเป็นพิธีกรรายการประเภทต่าง ๆ ” และการอภิปรายหัวข้อ “ ทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับพิธีกร ” รวมทั้งสรุปผลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้และพิธีปิด โดย อาจารย์เชิดพงศ์  ดาราษฎร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการพูดและการพัฒนาทีมงาน และอาจารย์ภาณุฑัต  ม่วงทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top