รายงานข่าวประจำวัน เดือนธันวาคม

PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครศรีธรรมราช

PR-เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565

PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สวนประวัติศาตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์(คลองวง) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top