PR-ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันหารือและปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯ ต่อไป

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top