19 กุมภาพันธ์ 2024

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ […]

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top