arunya ppa

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาซ […]

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Read More »

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมโรงจอดรถ และ ปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปร

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมโรงจอดรถ และ ปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคาร ฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคาร ฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดค

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) Read More »

P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ

P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

P-ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที

P-ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top