PR-ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ข้อสั่งการของ รมว.พม. ในการประชุม สค. วันที่ 27 เม.ย. 65 2) การนำอีเมลล์มาใช้ในการสั่งการและสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงาน 3) ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของเจ้าหน้าที่ โดยศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top