PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เยี่ยมกลุ่มอาชีพและสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top