PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 100 วัน ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 100 วัน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 กลุ่ม 1) กลุ่มจักสานบ้านตากแดด ม.2 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 15 คน 2) กลุ่มตัดเย็บบ้านเกตรี ม.2 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 12 คน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top