PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดสตูล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ สำรวจความพร้อม ประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ม.7 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์  และมอบวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มขนมบ้านแป-ระ เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล หลักสูตรการทำขนม

2) กลุ่มผูกผ้าบ้านควนเก หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล หลักสูตรการผูกผ้า

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top