PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเปิดโครงการและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ และแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. – 8 มี.ค. 2565 (44 วัน) รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. – 10 พ.ค. 2565 (60วัน) ดังนี้

1) กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง ม.3 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือ

2) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกาวะ ม.2 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

3) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านยางในลุ่ม ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top