PR-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” ณ จุดรวมพลศาลาวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง  อุนทรีจันทร์ ช่างไฟฟ้าระดับ ช 4 (จิตอาสา 904) เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับคุณภาพน้ำ โดยใช้ EM Ball และน้ำหมักชีวภาพ เริ่มจากสะพานข้างร้านอาหารมิตรโอชา (ข้างบิ๊กซีคลองแห) ถึง สะพานประชาสรรค์ ระยะทางประมาณ 555 เมตร

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top