PR-เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ ริมถนนสายบ้านเหล้า – บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 200,000 ต้น 

 

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top