PR-เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการรายกรณี (Case Manager : CM) รุ่นที่ 3 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการรายกรณี (Case Manager : CM) รุ่นที่ 3 ให้แก่บุคลากรของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top