PR-เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการรายกรณี แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top