PR-เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอรัตภูมิ ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง/ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 สงขลา/ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอรัตภูมิ เพื่อร่วมรับฟังข้อราชการต่าง ๆ ในการนี้ นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top