PR-เข้าร่วมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top