PR-เข้าร่วมการอบรมผู้ใช้งานระบบ (User) สายด่วน 1300 จังหวัด รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอลัน  สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ และนายทนัฐชา  สวัสดี นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมผู้ใช้งานระบบ (User) ระบบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการออนไลน์ (e – service) ให้แก่เจ้าหน้าที่สายด่วน 1300 จังหวัด รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบ (User) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สายด่วน 1300 จังหวัด สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top