PR-เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการการประชุมเพื่อติดตามงานการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลา (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจงดี  ทองนพคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top