PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุนทร  อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางกัญญา  หวันลาเต๊ะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีเนื้อหาเรื่อง Introduction /Ice Breaking Session / Getting to know each others และวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีเนื้อหาเรื่อง Basic English Conversation : Reading Session วิทยากรโดย อาจารย์ชมพูนุท  นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์)

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top