PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.15 น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top