PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสำหรับการส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสำหรับการส่งเสริมอาชีพ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ฯ และประชาชนที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการประกอบอาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรี ครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) รวมทั้ง บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top