PR-เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานใน พม. (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานใน พม. เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นางสาวสุนิษา  หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงมลธิรา  ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top