PR-เข้าร่วมการประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมทีมกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กระทรวง พม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ม.ฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังค์ริสา แสงจำนงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 1) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ 2) พิจารณาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ม.สวนดุสิต และ ม.ฟาฏอนี 3) หารือช่องทางการช่วยเหลือการไปประกอบอาชีพในตะวันออกกลาง และการยกระดับมาตรฐาน หลักสูตร Butler ในแรงงานตะวันออกกลาง ซึ่งศูนย์ฯ กำหนดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานบัตเลอร์จาก ม.สวนดุสิตและการบินไทย และด้านภาษาการสื่อสารตะวันออกกลาง จาก ม.ฟาฏอนี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top