PR-เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. นายธนสุทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม. แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top