PR-เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ในประเด็นหลัก : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และพิจารณาแนวทางการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลธิรา ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top