PR-เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) เอกสารรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) เอกสารรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป  ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวอรญาณี  สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง มลธิรา  ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top