PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ บ้านตีนนา หมู่ 1 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง อุนทรีจันทร์ ครูฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยและตัดผมชาย นำผู้รับการฝึกอาชีพหลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 63 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ให้กับประชาชน จำนวน 60 คน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top