PR-ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง ณ หน่วยบริการประชาชนนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 3 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสมปอง  อุนทรีจันทร์ ช่างไฟฟ้าระดับ ช 4 (จิตอาสา 904) ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองตามแผนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน และด่านชุมชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top