PR-ลงพื้นที่ติดตามผลตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ​ จังหวัดสตูล

วันที่ 4 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม และนายปราโมทย์ ช่วยภักดี พนักงานขับรถยนต์ ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดสตูล จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านซอยห้า ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 2) กลุ่มดาหลาปาเต๊ะ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top