PR-ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา ร่วมมือกับ รร.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.สวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการจึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนไทยในสังคมได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยยกระดับวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยมี ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก
จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ในการนี้นางสาวซาร่าห์ บินเย๊าะ
ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวง พม. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ได้ให้เกียรติ
มาร่วมในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top