PR-ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกลุ่มฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1.การรับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
2. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้ฯ
3. การเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top