PR-ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top