PR-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ณ พื้นที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอลัน  สาดีน และนางสาวนูรอัยนี  เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร แก่กลุ่มเป้าหมายแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 1 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (One Home สงขลา) ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top