PR-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมทั้งพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และแกนนำในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวนูรอัยนี  เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ และนายทนัฐชา สวัสดี นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และแกนนำในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top