PR-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามคุณภาพชีวิต แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายอลัน สาดีน นางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ และนายอาริฟ หลังยาหน่าย นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามคุณภาพชีวิต แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10 วัน หลักสูตรอาหารว่างและอาหารจานเดียว ของศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top