PR-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ ชุมชนคลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอลัน  สาดีน และนางสาวนูรอัยนี  เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับกลุ่มแกนนำในชุมชน และมอบหนังสือคู่มือแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว สเปรย์แอลกอฮอล์ รวมทั้งแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเตรียมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top