PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม มอบวัสดุ และสำรวจความพร้อมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ จังหวัดสตูล

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวสุนิษา  หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวระพีพรรณ  ขันทอง พนักงานสถิติระดับ ส 4 และนายจำนัน  คงคาสวัสดิ์ พนักงานบริการ ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว รวมกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม จำนวน 51 คน เพื่อเปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ กลุ่มตกแต่งกระเป๋าปาล์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและตกแต่งกระเป๋ากระจูด ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2564 รวม 5 วัน และลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ในตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อสำรวจความพร้อม และประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top