PR-ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมกลุ่มอาชีพและสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เยี่ยมกลุ่มอาชีพและสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 33 คน  ดังนี้

1) กลุ่มบ้านขนมอินทิรา เลขที่ 46/5 หมู่ที่ 7 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง หลักสูตรการทำขนม จำนวน 10 คน

2) กลุ่มมุสลิมะฮ์บ้านปะเหลียน เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หลักสูตรการทำขนม จำนวน 13 คน

3) กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานกรุงชิง เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 10 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top