PR-ลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี

วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และนางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายผดุงพงษ์ มีชู นักพัฒนาสังคม และนายปราโมทย์ ช่วยภักดี พนักงานขับรถ ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี ณ กลุ่มด้ายทองตัดเย็บ ม.9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ซึ่งฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและตกแต่งกระเป๋ากระจูด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 17 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top