PR-ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 13.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำ จ.สงขลา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนงานและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคมที่ควรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ จ.สงขลา รายละ 3,000 บาท จำนวน 52 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top